Archive

Archive for the ‘Emerald Foundation First Page’ Category

نامه من به رئیس جمور , مرتضی اشراق

May 11, 2015 Comments off

مرتضی اشراق

مرتضی اشراق

نامه به رئیس جمور

شلام رئیش جمهور
شاید این برایت سوال برانگیز باشد که چرا بجای “سلام” “شلام” وبجای “رئیس جمهور” “رئیش جمهور”نوشته ام
شاید فکرکنی که مسخره ات می کنم! حق داری! چون مقامات چون شما بارها این چنین به سخره گرفته شده اند! اما حق شان بود وباید چنین می شدند! اما مراد من اینچنین نیست ونمی خواهم مسخره ات کنم
شلام من یک سلام کودکانه است! هرچند که خودم یک جوان هستم وازآن گردانه عبورکردم چنانچه شما نیزعبورنموده اید! حال شاید این پرسش در ذهن شما ایجاد شود که چرا کودکانه سخن می زنم؟ پاسخ من کودکانه، رک و کوتاه است ! زیرا باوری به بزرگان وبزرگ سالان نیست! ذهن ها همه سمی اند وسخنان یا بوی تبارو زبان و سمت میدهند ویاهم حرف های شان از ژرفای جیب شان ریشه می گیرند، تاعمق دل وجان شان! کودکانه سخن می گویم شاید باورکنید! چون شاید شما هم مثل من به حرف های بزرگان باورنداشته باشید وفکرکنید که شاید منهم منفعتی را لحاظ می کنم! کودکانه سخن می گویم تا شما را به وجدان تان وبه عواطف انسانی تان رجعت دهم تا مثل دیگران پشت دیوار های ضخیم آلوده گی نهان نشوید وحرفم را بشنوید! کودکانه سخن می گویم چون فکرمی کنم که تنها و یگانه تجربه و وجه مشترک انسان افغانی کودکی شان است وهیچ درد مشترک وتجربه مشترک دیگری مثل دیگرملت ها ندارند و این بی نهایت حزن انگیزاست! اگرمی داشتند هم دیگر را درک می کردند ومی فهمیدند! تنها وجه مشترک من وتو به عنوان دوشهروند این کشور تجربه کودکی مان است! پس، ازاین مجرا وارد شدم که درکم کنی! کودکانه سخن می زنم چون کودک مظهر پاکی وبی آلایشی است! کودکانه سخن می زنم چون گلویم را بغض گرفته وبغض وگریه درشان مردان این سرزمین برای این سرزمین نیست! کودکانه سخن می گویم چون تنها کودک است که همه گذشته را فراموش می کند ومن هم بدون درنظرداشت گذشته ات واینکه درطول سه ماه کارت چه کرده ای باتو سخن می زنم! کودکانه سخن می گویم چون می خواهم شما کودکانه بخوانید ، قضاوت کنید و پاسخ دهید! کوچکانه سخن می زنم ببخشید اشتباه شد، کودکانه سخن می زنم چون کودکان بزرگان واقعی اند دراین سرزمین وبزرگ سنان کوچکند وهرچه ازکودکی دور می شوند کوچکترمی شوند وسرانجام کودکانه سخن می زنم چون آخرین امید ،آخرین وسیله وآخرین تیریست که ازکمان می جهد و دیگرزمینه درک حرف ها باقی نمانده است وهرچه بگویی می گویند پشتش هدفی شخصی یاقومی است!
پس وقتی نامه ام را می خوانی فکرکن که یک کودک فقیرازپس کوچه های این دیار تاریک برایت نوشته ودلهره ها وامیدهایش را درذهنت مجسم کن!

رئیس جمهور! دوست داری به عنوان دوهمسفر صحبت هارا ازکجا آغاز نماییم؟ من که دوست دارم سخن آغازین مان درآغاز سفراین باشد که؛ سفرما به راستی سفرخواهد بود یا ولگردی؟ پیش ازاین سفری دراین سرزمین وجود نداشت همه سرگشتگی بود! همه درتنگ دره های تاریک تاریخ گم شده بودند! راستی شما تاچه حدی با آن تاریکی ها فاصله دارید؟ تو به این همسفری باورداری؟ یا مثل گذشته تو را راهت است ومرا راهم؟
راستی دوهم سفر باید همدیگر را بفهمند! ورنه هرلحظه ممکن است ازهم جدا گردند! من هرچه گشتم وجه مشترکی برای درک همدیگر نیافتم جزکودکی! تو چه چیزی یافته ای؟ من برای اینکه حرفم را باورکنی کودکی را تنها راه دیدم اما میدانم که کافی نیست! توچه وجه مشترک واقعی را می توانی بیابی؟ چه کارخواهی کرد درعین اینکه بزرگ سالیم همدیگر را بفهمیم وباورکنیم؟ چه شده است که باور واعتماد اندکی برای کوتاه ترین سفرشکل نمی گیرد وتودراین میان چه خواهی کرد؟ برای سازگار ساختن چرخ خویش باگرایش همسفرانت(مردم) درخدمت خرافات شان خواهی بود، یادرخدمت حقیقت خوشبختی شان؟ تو با بت های دیوآسای که به بلندای کوه بابا و پامیر بین من وتوحایل شده اند ونمی گذارند تا همسفرهم باشیم وهمدیگررا بفهمیم، چه خواهی کرد؟ توبه این بت ها چگونه می بینی؟ توبا این دیو ها هم صدا نیستی؟ تو بت سازترازگذشتگان خواهی بود یا باورداری که قامت های دجال گونه شان خورشید را از آسمان این سرزمین ربوده است؟ تودوست داری در تاریکی راه سفر بپیمایی یا روشنایی را ترجیح میدهی؟ درگذشته انسان های چون شما برای این دیوها خوب اشتغال زایی می نمودند واز آنها دژهای نفوذ ناپذیر دفاعی می ساختند ودرپشت دیوارهای آن، چه نا انسانی هایی که نمی کردند اما توچطور؟ تونیزآنها را استخدام خواهی کرد؟
اگرواقعا همسفریم وآهنگ سفرداریم پس باچه باید سفرکنیم؟ توبا اسب ومن باگام های کودکانه باید هم پای تو باشم؟ توشه راه چه داری ؟ میدانی توشه راه من دراین سفر چیست؟ نیمه پتیری بیش نیست! اما من میدانم که توشه راه سفرکردگان چون شما خارج ازواژه هاییست که درذهن من ثبت اند! شاید بتوانم مرغ وماهی وعسل مصفی را نام ببرم اما برای متباقی واژه کم میارم ، ولی درمورد شما نمی توانم قضاوت کنم!
درمسیرما اژدها های درهم تنیده ای هزار پولک درکمین اند که هرپولکش( قوم ، قبیله ، ثروت ، زبان، ………….) چنان فریباست که هزاران چون من وتورا فریب داده است وممکن است من وتورا برسردوراهی نه بلکه هزار راهی قرار دهد! چه بسا قهرمانان وجنگ آوران پیل تنی که ازاین کهن کمین جان سالم بدر نبرده اند ومسحور آن شدند! وچه بسا سفرکردگان وهمسفرانی که باهم محاسن سپید کرده بودند با فروافتادن دراین کمین گاه به جان هم درافتادند! وهر کدام خطی برگزیدند وتوبه راحتی می توانی این خطوط را بازیابی! اما تو چه کارخواهی کرد؟ ازپس این اژدهای هزار پولک بدرخواهی آمد؟ توتاب دست وپنجه نرم کردن با او را خواهی داشت؟ اصلا درتو چنین اراده و نیتی است؟ اگر این نیت مندی واراده درتو است باچه سلاحی می توانی ازاین بن بست تاریخی عبورنمایی؟ اما اگرعبور کردی تو تنها قهرمان تاریخ این سرزمین خواهی بود ومن به عنوان یک هم سفر به تو افتخارخواهم کرد زیرا توبن بست تاریخی وچند قرنه را می گشایی که تعفن ناشی ازتراکم شکست های پی درپی درآن همه دنیا را فراگرفته است وموجب خجلت وسرافکندگی هرشهروند این سرزمین گردیده است؛ برتوهمه خواهند بالید، حتی شکست خوردگان تاریخ ازدرون گورهایشان باتمام پریشان حالی وپشیمان حالی شان برتوخواهند بالید.
اما تومی خواهی چنین اسطوره ای، باشی؟

اما خواست های من ازشما این است که یک هم سفرواقعی ودلسوز باشی؛ چتر اعتماد وهمدلی را برفراز این سرزمین بگشایی، بت های سرکش را فرو ریزی وبا دیو ها همصدا نشوی و فریب اژدهای هزارپولک درکمین نشسته نخوری ودرنهایت این بن بست کهنه را بشکنی! هنوز دیرنیست ومن باوردارم کارهای اساسی وبنیادی شما باید ازهمین روز ها آغازگردد.
منتظر جواب شما هستم و می خواهم با صداقت کودکانه جوابم دهی!

وبه رسم نامه های قدیمی:
وسلام
مرتضی اشراق

آغاز بهتر حکومت وحدت ملی با معرفی 16 نامزد وزیر

March 21, 2015 Comments off

۱۶ نامزد وزیر از سوی رئیس جمهور به مجلس نماینده‌گان معرفی شدند

President Ghani

همایون رسا به عنوان نامزد وزیر تجارت و صنایع
عبدالباری جهانی به عنوان نامزد وزیر اطلاعات و فرهنگ
اسدالله ضمیر به عنوان نامزد وزیر زراعت
گلاب منگل به عنوان نامزد وزیر سرحدات و اقوام و قبایل
محمود بلیغ به عنوان نامزد وزیر فواید عامه
دلبر نظری به عنوان نامزد وزیر زنان
سلامت عظیمی به عنوان نامزد وزیر مبارزه با مواد مخدر
فریده مومند به عنوان نامزد وزیر تحصیلات عالی
نسرین اوریاخیل به عنوان نامزد وزیر کار و امور اجتماعی
عبدالستار مراد به عنوان نامزد وزیر اقتصاد
محمدالله بتاش به عنوان نامزد وزیر ترانسپورت و هوانوردی
اسدالله حنیف بلخی به عنوان نامزد وزیر معارف
سید سادات نادری به عنوان نامزد وزیر شهرسازی
عبدالبصیر انور به عنوان نامزد وزیر عدلیه
عبدالرزاق وحیدی به عنوان نامزد وزیر مخابرات
علی عثمانی به عنوان وزیر انرژی و آب

Emerging Globalization in Public Health

August 14, 2014 Comments off

 

TRAVEL FOR BLOSSOM AND EMERALD FOUNDATION JOINT PARTNERSHIP

Our Services

Many patients find that the cost, time frame or availability of a particular procedure is too expensive or not available in their country so they travel elsewhere to get their treatment. This can range from cosmetic procedures, to stem cell and cancer treatments or knee or hip replacement surgery as examples. Travel for Blossom bring new innovative ideas like our new online Bloss Store which include lots of new products and affordable surgery,tourism and wellness packages for our global customers around the world

What we do?

 • Assistance in Choosing Best Treatment Option

Travel for Blossom will help you in choosing the best possible treatment for you. Leveraging on its extensive network of empanelled hospitals and hotels, we can provide you with treatment options and accommodation in major cities of India. Travel for Blossom will also provide you the facility to conduct teleconference or e-mail discussion between your local treating doctors, so as to clarify any ambiguity related to treatment.

 • A Dedicated Programme Manager

As soon as you confirm to avail our services, we would assign a dedicated programme manager, who will be responsible for making your travel and stay in India as comfortable as possible. Fixation of appointment with Chief Doctors on top priority with appointment fixing and travel scheduling will be taken care by your programme manager. Programme manager also will arrange consultations with doctors. He will Coordinate all pre procedural and post procedural appointments.

 • Visa Assistance/Medical Visa

We have partnered with Passport/Visa Service that will expedite the processing time.

 • Airport Pick up and Drop Facility

Once you land in India, your programme manager will greet you at the airport and will ensure your safe and comfortable journey to desired destination. Travel for Blossom strives to provide comfortable and prompt travel services to its esteemed medical travellers.

 • Private Transportation

We will provide an A/C Car with experienced driver for your local transfer.

 Extra Assistance for Disabled Patients

Travel for Blossom will provide all necessary assistance for those who are disabled.

 • Interpreter

We understand the language barrier in a foreign country, therefore to break this barrier we can provide you with interpreter to ease your stay in India.

 • Communication Aid

Travel for Blossom will provide you with a SIM card and phone so that you can stay in contact with your near and dear ones. Along with phone, we will regularly update about you to your relatives in home country through e-mails or teleconference. You may also avail the facility of video conferencing assistance in communicating family back home.

 • Accommodation

Travel for Blossom presents to you the widest range of hotels to choose from. The hotels on board range from three star hotels to seven star hotels Travel for Blossom will take care that the distance between your accommodation and hospital is kept to minimum possible.

 • Private Nursing Care

In case you require private nursing attendant post discharge, Travel for Blossom is there for you and arrange a nursing attendant for your care.

 • Special Medical Services

As the trend of international travel picks up, there has been increase in demand for Ayurveda, SPA and other Natural therapies. Travel for Blossom realize this trend and also arrange for these therapies through its empanelled centres of excellence.

 • Currency Exchange/ Insurance Cover

Travel for Blossom will help you in case of getting your currency converted to Indian Rupee and in case you don’t have insurance cover, we can help to obtain one that is suited to your requirements.

 • Tour Packages

Package Tours can be organized at very reasonable cost to various places of interest like Delhi, Chennai, Bangalore, Hyderabad, Mumbai, Agra, etc.

 • Post-Therapy Care

After your return to your country, your programme manager stays in contact with you. We can facilitate two way communications between you and your doctor, so as to take care of your post treatment follow-up.

بیانیه بنیاد زمرد در خصوص نشر فایل جعلی منتسب به استاد محمد کریم خلیلی

August 4, 2014 Comments off

بنام خدا

بیانیه بنیاد زمرد در خصوص نشر فایل جعلی منتسب به استاد محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و معاون رئیس جمهور از طرف ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی

Head Letter

دنیای فناوری و تکنالوژی عصر کنونی سهولت های بیشتری را به ارمغان آورده هست . امروز کمتر کسی را می توان یافت که از قابلیت های عصر تنکالوژی انکار کند. مثلاً ساختن فیلم های انیمشن و شبه سازی با استفاده از فر آورده های کامپیوتری در فیلم آوتار توانست که یکی از بهترین فیلم های تخیلی و ساخته دست انسان با استفاده اعظم از برناامه های تولیدی کامپیوتری باشد

با استفاده از نرم افزار های گوناگون بروی صدا و تصویر شما قادر هستید صدای خود را در هنگام چت کردن با با اضافه کردن افکت های گوناگون نرم افزاری های پیشرفته صدای خود را به شکل های مختلف تغییر داده و در زمینه های مختلفی مانند : صدا گذاری بروی کلپ های تصویری، گفتگوی صوتی در محیط های چت و جلوگیری از فاش شدن هویت اصلی خویش استفاده کنید

با استفاده از افکت های و جلوهای ویژه که نرم افزار صدای خود را با صدای بازیگران مشهور سینما و یا دیگر افراد مشهور تبدیل کنید

قابلیت های نرم افزارهای عصر کنون فن آوری و اطلاعات به ارمغان آورده هست

– دارای خروجی صدا با کیفیت بسیار بالا به وسیله تغییراتی که در صدا ایجاد کرده و افکت هایی که به آن می دهد
– توانایی وارد کردن و مقایسه بین صدای افراد مختلف و همسانسازی آنها
– توانایی ایجاد تغییرات کلی در صدا و تبدیل صدای کاربر به صدای مرد، زن و انواع حیوانات
– توانایی ضبط کردن صدا از دیگر وسیله های خارجی و افکت گذاری بر روی آن
– کاملا سازگار با انواع برنامه های اینرتنتی در ضمینه چت و گفتگو های صوتی از جمله : YIM, AIM, MSN, Google Talk, ICQ, Paltalk, Net2Phone
– دارای equalizer ها و ابزاراتی پیشرفته برای حذف Noise و بهبود کیفیت صدا
– دارای بیش از ۱۰۰ ها افکت برای ایجاد تغییرات در صدا
– دارای مجموعه ای از صداهای افراد مشهور و گرفتن صدای کاربران و همسان سازی صدای کاربر با افراد مشهور و به عبارت دیگر تقلید صدای آنها !
دارای ظاهری ساده و کاربرپسند و در عین حال حرفه ای

این یک درک مشترک است که وقتی همه چیز به خوبی در کسب و کار فن آوری به پیش می رود، هیچ نیازی به بحث در مورد مسائل مربوط به مسئولیت آن نیست

تنها زمانی که چیزی اشتباه میشود پروژه و یا فن آوری مواجه به ناکامی میشود، آنوقت هست که پول از دست رفته است ، قوانین را زیر پا گذاشته است ، و یا افراد مجروح یا کشته شده اند، تنها پس از آن موضوع مسئولیت وارد بحث میشود

سرزنش و ملامتی مال افرادی می شود که تصمیم گیری به دوش آنها بوده و در نهایت افراد ملامت در مقال قوانین ملامت می شوند.

طبق بررسی های رسیده در مورد فایل صوتی نتایج حاکی از آنست که این فایل جعلی هست و ما نیز جعلی بودن آنرا تائید می کنیم

بنیاد اجتماعی زمرد که یک نها غیر دولتی و غیر حزبی هست و به شیوه های قانونی و علنی کار می کند با در نظر گرفتن منافع علیای کشور و بخصوص سر نوشت انتخابات ریاست جمهوری به شدت نگرانی خویش را مبنی به جعل کاری ابراز می کند

نشر فایل جعلی صوتی منتسب به محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان و معاون رئیس جمهور از طرف ستاد انتخاباتی اصلاحات و همگرایی در این حالت بحرانی خلاف اصول و ارزش های اخلاقی ، انسانی و افغانی است

در اخیر ضمن تقبیح این عمل رشت و ناپسند از نهاد های عدلی و قضایی کشور می خواهیم که عاملین این جعلکاری به میز محاکمه کشانیده شود

و سلام

بنیاد اجتماعی زمرد

Taranom Foundation In Association With Emerald Foundation

June 5, 2014 Comments off

Emerald Foundation & Directorate Of Public Relation is taking this opportunity to announce Partnership with Taranom Foundation.

Taking this opportunity , During the Presidential Elections Run Off , Dr Ashraf Ghani Ahmadzai ( Team Tahawol Wa Tadawom ) is considered the right Team to be Supported By Board Of Directors & Members all over Afghanistan.

For further Public Reach Testimony, Taranom Foundation is glad to host Classic Concert as well to Celebrate the Milaad Imam Hussian AS & Nema Shaban.

LETTER_JPG

Any Queries & Information Should Be Sent To :

Nesar Ahmed Bigzad

BIGZAD@IN.COM

Celluar Phone : +93 794 512 704

10 Facts About US Withdrawal from Afghanistan

December 7, 2013 Comments off

This is an ongoing project that is continuously updated. We also want to solicit your input to help us determine how we can expand this resource. If you have any particular questions about US withdrawal from Afghanistan, or if you would like any additional points addressed, send us an email at info [at] justforeignpolicy [dot] com.

Fact 1: It is not the case that all US troops will be removed from Afghanistan at the end of 2014.

In June 2011, President Obama announced his plan to begin the withdrawal of US troops from Afghanistan. But the president did not say that all US troops would leave Afghanistan by the end of 2014. What he did say was 10,000 troops would be removed by the end of the summer 2011, with 23,000 additional troops leaving at the end of the summer of 2012. After that, according to the President:

our troops will continue coming home at a steady pace as Afghan security forces move into the lead. Our mission will change from combat to support. By 2014, this process of transition will be complete, and the Afghan people will be responsible for their own security.

Notice that the President did not say that our mission in Afghanistan will end by 2014, only that it will cease to be a “combat” mission and become a “support” mission. White House Press Secretary Jay Carney has since confirmed that President Obama never said US troops would be completely withdrawn by the end of 2014.

What you should be asking yourself is, “what is a support mission?”, “how many troops will be required for it?”, and “how long will it last?” We will get to these questions shortly. First, it’s important to highlight one thing:

Fact 2: There is currently no end date for the war in Afghanistan.

Nowhere in the President’s June 2011 speech did he mention a deadline for the full withdrawal of US troops from Afghanistan, and no date for full withdrawal has been specified since then. In fact, the Strategic Partnership Agreement, which was struck between the United States and Afghanistan in June 2012, provides for a US military presence after 2014, although the magnitude of the presence was not specified.

On November 15, 2012, it was reported that Afghanistan and the United States had begun negotiations for a bilateral security agreement, which will govern the US military presence in Afghanistan post-2014, including how many troops are left in Afghanistan, and for how long.

Fact 3: There is no set plan for removing the remaining 68,000 troops left in Afghanisan.

Not only are there currently twice as many US troops in Afghanistan today as there were when President Obama took office, but the administration has yet to outline a specific plan for removing the 68,000 troops that remain, except that most of them will be removed by the end of 2014. A decision about a scheduled for the removal of these troops will not be made until after a decision is made about the number of residual troops the US will leave in Afghanistan post-2014. However, it has been reported that General John Allen wants to keep over 60,000 US troops until the fall of 2013.

Three options were being considered in March 2012:

 1. The drawdown plan said to be favored by Vice President Joe Biden would drawdown troops rapidly, to perhaps 20,000, by the end of 2013.
 2. A more gradual drawdown plan calls for removing 10,000 troops by the end of December 2012, leaving 58,000 troops. An additional 10,000 to 20,000 would be removed by June 2013, leaving between 48,000 and 38,000 troops in Afghanistan, still more than were in the country when President Obama took office.
 3. Military commanders are said to favor delaying further cuts until the end of 2013, including Lt. Gen. Curtis Scaparrotti, who was the second-in-command of US forces in Afghanistan until June 2012 and is now the Director of the Joint Staff.

Fact 4: Reports indicate that the Pentagon wants to keep between 6,000 and 20,000 US troops in Afghanistan until at least 2024.

On November 12, 2012, Defense Secretary Leon Panetta told reporters that the Obama administration would come to a decision within the next few weeks about the magnitude of the US post-2014 military presence in Afghanistan. Panetta would not comment on the troop levels being considered. Since then, it has been reported that General John Allen, head of the ISAF, has submitted three plans for an enduring US presence in Afghanistan:

 1. With 6,000 troops, the focus of the US mission would be on counterterrorism missions, and logistical and training support for Afghan forces would be limited;
 2. With 10,000 troops, the US could expand training and logistical support from the 6,000 troop plan;
 3. With 20,000 troops, US convential forces could be used to patrol certain areas.

All of these options include troop commitments smaller than the 25,000 troops the Pentagon is said to have favored since Obama’s drawdown announcement.

However, just days after General Allen’s recommendations made news, the Wall Street Journal reported that President Obama requested three additional proposals in which troop levels did not exceed 10,000. The plans sumbitted by the Pentagon included:

 1. A 3,000 troop option, which Pentagon officials strongly warned against;
 2. A 6,000 troop option, assumed to be the same as the 6,000 troop option described above;
 3. A 9,000 troop option, assumed to be similiar to the 10,000 troop option above.

Out of these three options, the Pentagon is said to favor the 9,000 troop option, while the White House is said to favor the 6,000 troop option.

Keep in mind that there were only 34,000 troops there when Obama took office. If 20,000 troops are kept in Afghanistan after 2014, that means that the net withdrawal would be a mere 14,000 troops. Furthermore, before 2007, troop levels were at roughly 20,000 or less. So leaving 20,000 troops in Afghanistan would be to merely return to 2006 troop levels. Leaving 9,000 or 10,000 troops would be a return to 2003 troop levels.

If the Pentagon gets its way, the US will be at war in Afghanistan for at least 12 additional years–that’s one more year than we’ve been at war to this point. That means that we wouldn’t even be at the half-way mark today, let alone nearing the end!

Fact 5: The “support” mission will not necessarily be small, nor will it be free of combat missions.

A “support” mission sure sounds more reassuring than a combat mission, right? Sounds like only a few troops will remain behind to support the Afghan security forces?

Any close reading of the US public position on its post-2014 mission in Afghanistan immediately dispells such consoling thoughts. Just look at the plans General John Allen has proposed for the US enduring presence, listed above. Each of the Pentagon’s proposals include a counterinsurgency element. In fact, the 6,000 troop plan, which the White House is said to favor, prioritizes direct counterinsurgency missions over logistical support and training for the Afghan security forces, even though it is supposedly for the latter reason that US officials claim an enduring presence is necessary. Meanwhile, the plan involving the largest amount of troops adds a patrol capacity, which is clearly a combat, not a support, capacity. It is likely that a combat capacity is emphasized in the Pentagon’s plans due to a recognition that the Afghan security forces, even after a decade of training, are far from ready to take over security for the country.

Further, the US “support” mission in Iraq serves as an example and a warning for the continued US military presence in Afghanistan. The combat mission in Iraq supposedly ended in August 2010, at which point troop levels were brought down to 50,000. In October 2011, over a year later, there were still about 45,000 troops left in Iraq. Furthermore, these supposedly non-combat troops would engage in combat missions and were described as having a “combat capacity” by administration officials, including former Secretary of Defense Robert Gates, in which they engage in “targeted counterterrorism operations” and work and fight alongside Iraqi security forces. In light of this, “support” seems to be nothing more than a euphemism for extended combat.

Per a previous agreement between the US and Iraqi governments, all US troops were supposed to leave Iraq at the end of 2011. That didn’t stop the Obama administration from trying to pressure the Iraqi government to extend the deadline, allowing the US to leave up to 10,000 troops indefinitely. Fortunately, this plan has been abandoned, and all but about 150 US troops attached to the US Embassy left on time. But a similar fight over keeping to a deadline for withdrawal may erupt in the future over Afghanistan–whenever a deadline is, in fact, established.

Fact 6: Obama’s “surge” is not over.

In September 2012, it was widely reported that Obama’s “troop surge” in Afghanistan was over, leaving 68,000 troops in the country. But when President Obama took office, there were only roughly 34,000 US troops in Afghanistan. In two “surges”, Obama added to this figure over 66,000 additional troops. By reducing the US troop presence by 33,000, his drawdown plan has removed only half the number of troops that he sent to Afghanistan, not all.

Fact 7: There are less than 100 al Qaeda left in Afghanistan–but there are over 600,000 Afghan and international forces there to fight them.

In June 2010, Leon Panetta said that there were less than 100 members of al Qaeda left in Afghanistan. According to the latest Brookings Institute Afghanistan Index, there are about 108,000 international troops in Afghanistan under NATO and Operation Enduring Freedom; 344,108 Afghan Security Forces; 90,000 private Defense Department contractors; and 2,000 private contractors training the Afghan Army. Additionally, there are 150,000 Pakistani troops on the Afghanistan-Pakistan border. That’s a grand total of 694,108 versus 100. Seems a bit overkill.

Fact 8: The lack of a timetable for withdrawal is a key obstacle in peace negotiations with the Taliban.

Taliban spokesmen have made it quite clear that peace requires a willingness by the US to leave; but the US military has done just the opposite through its negotiations with the Afghan government to keep tens of thousands of US troops in Afghanistan indefinitely.

Fact 9: There is elite support for an expedited withdrawal.

Elite groups ranging from the Afghanistan Study Group, which was endorsed by a large number of national security and Middle East experts, to the New York Times have come out in support of an accelerated US military withdrawal from–and oppose an extended military stay in–Afghanistan.

Congress has also expressed support for a quicker withdrawal. On November 30, 2011, the US Senate adopted a measure by voice vote in favor of an accelerated US military withdrawl from Afghanistan. In May 2012, 90 Members of Congress joined Rep. Barbara Lee in calling upon President Obama to expedite the withdrawal. And in November 2012, the Senate voted 62-33 in favor of a measure that calls upon President Obama to continue withdrawing US troops at a steady pace, to end all regular US combat missions in Afghanistan no later than December 31, 2014, and to “take all possible steps” to end such operations earlier.

Fact 10: There is popular support for ending the war now.

Although polls of American public opinion on US withdrawal from Afghanistan tend to conflate the withdrawal of all “combat” troops with the withdrawal of all troops, majorities are still shown to oppose an indefinite US military presence in Afghanistan. A March 2012 Gallop poll reported 50% of Americans in favor of withdrawing all US troops before 2014, with an additional 24% favoring a full withdrawal by the end of 2014. An October 2012 Pew poll found an even greater majority in favor of a quick withdrawal: 60% of Americans said they wanted US troops removed from Afghanistan as soon as possible, while only 35% support leaving US troops there “until the situation stabilizes.”

What is perhaps most interesting about some of these polls is that they seem to reflect a general confusion over President Obama’s plan for withdrawal from Afghanistan. The Pew poll, for example, reported that 73% of Democrats supported a quick withdrawal from Afghanistan instead of waiting. Yet, 66% of Democrats say that President Obama is handling the removal of US troops “about right.”

Also interestingly, the Pew poll reported 25% of Republicans said that President Obama is removing troops too slowly.

Content Copied From : http://countdowntodrawdown.org

Bigzad Consultancy Service |The Regional Classified Network SPN 2013|

July 15, 2013 Comments off

Bigzad Consultancy Service |The Regional Classified Network|

We are masters of our craft, technology consulting.

A bold statement for sure.  But you should expect nothing less from a technology consulting partner in whom you are going to entrust one of your most critical business requirements:  Access to knowledge through a carefully orchestrated strategic IT plan.

Trusted Technology Advisors , An Initiative By Emerald Foundation.

The Bigzad Consultancy is a vendor-independent technology advisor.  We do not sell or represent a particular vendor’s solution.  Rather, we coach you in your quest for technology that will have a positive impact. We help our clients establish long term technology visions, explore options, and weigh the benefits of each, thus allowing them to make informed decisions.

 Lessons Learned.

A major relocation, facility expansion, new Data Center, or new business venture holds the promise of both new opportunities and unknown risks.  A myriad of technology challenges must be considered, measured, accounted for, and sometimes, overcome.  Our clients draw upon our technology consulting experience to understand and reduce these risks.  And since much of our experience involves relocations, we understand how to create a “Technology Neutral” workplace, one that will survive multiple generations of technology.  Our staff of specialists can help establish real-world schedules and budgets, and mirror the relocation schedule to ensure an on-time project and we are equally comfortable coordinating our work with architects, engineers, and construction professionals.

Keeping up With Technology.

The speed with which technology changes means that only students of the industry will keep up.  Therefore, the Bigzad Technology Consulting team works diligently to stay at the forefront of technology.  Not only do vendors regularly provide us with confidential briefings, we work with the latest technologies on a daily basis and have access to senior leadership among technology vendors.  As a result, our experiencedtechnology consulting team has a front row view of technology and can act as a “sounding board” for our clients to explore new ideas, contrast them with other clients’ directions, and chart a course for a logical transition to new technologies.

A Team of Technology Consulting Experts.

No single individual can be an “expert” in everything. That is why we field a diverse team of information technology experts. Our team of it specialists in telecommunications, physical and logical network design, audio/visual systems, security systems, and the IT infrastructure that supports technology systems averages 12 years in the industry. We act as supplemental staff for our clients, adding specific technical expertise or simply an extra set of skilled eyes and hands. Our clients rely on us to relieve the stress of a major technology change with strategic technology planning and to ensure technology continuity and important details are not overlooked; thereby eliminating unnecessary IT expense and delay.

Bigzad Consultancy Service

Bigzad Consultancy Service |The Regional Classified Network|

Bigzad Consultancy Service

Bigzad Consultancy Service|The Regional Classified Network|

For Any Queries And Network Related Please Send Your Queries On :

The Bigzad Personal Submit Line.

%d bloggers like this: